OZNAMY

 • Zmena v preplácaní voľnočasových aktivít. Bližšie info - TU.

 • V dňoch 2.12. a 3.12.2021 sa bude vydávať VIANOČNÝ PRÍSPEVOK ako aj MIKULÁŠSKE BALÍČKY PRE DETI ČLENOV. Bližšie info - TU.

 • V dňoch 5.10. až 13.10.2021 sme Vám formou obežníka odovzdali informácie, ktoré by inak odzneli na schôdzi členov. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie sme túto formu uprednostnili pred tradičným hromadným stretnutím. Ďakujeme Vám za porozumenie v tejto veci. Vaše príspevky zapísané v spätne odovzdaných obežníkoch spracujeme a predložíme zamestnávateľovi podľa ich povahy - ako prevádzkove záležitosti, alebo ako návrhy do novej KZ2022. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Obežník - TU.

 • Dňa 16.5.2019 o 13:00, v seminárnej miestnosti II.pavilónu (v suteréne) sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA - pozvánka a bližšie informácie TU

 • Od 10.7.2018 je v platnosti nová Kolektívna zmluva , ktorá je dohodnutá na obdobie do 31.3.2020. Aktuálne znenie KZ2018-2020 nájdete u zástupcov zamestnancov a na stránke prevádzkových dokumentov VOÚ, a.s..

 • V dňoch 29.1.-2.2.2018 sme zrealizovali písomné hlasovanie o zotrvaní terajšieho výboru a revíznej komisie našej organizácie, alebo organizovaní nových volieb.
  Členská základňa SOZZaSS, pri VOÚ, a.s. písomným hlasovaním vyjadrila súhlas so zložením výboru, vrátane členov revíznej komisie pre ďalšie funkčné obdobie, ak sa na členskej schôdzi nedohodne inak. Výsledky hlasovania sú nasledovné:
  Počet hlasujúcich členov: 102
  Počet odovzdaných hlasov: 92
  Počet hlasov za: 91
  Počet hlasov proti: 1
  Nevyjadrilo sa (PN, MD, iné): 10
  Výsledky hlasovania sú uvedené aj na našej nástenke.
  Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavenú dôveru a podporu.
 • Dňa 11.1.2018 sme adresovali zamestnávateľovi zoznam 8 prevádzkových požiadaviek, ktoré boli od zamestnancov zúčastnených na členskej schôdzi. Žiadosť aj odpoveď môžete nájsť na našej nástenke - oproti sekretariátu radiačnej onkológie.
 • Dňa 23.11.2017 (štvrtok) o 13:00 sa uskutoční výročná ČLENSKÁ SCHÔDZA odborovej organizácie - pozvánka s programom
 • 7.8.2017 - požiadali sme zamestnávateľa o pracovnú obuv, pre oddelenia Kl.onko., Rad.onko., Diag.odd., ktorá mala byť poskytnutá v marci 2016 a k dnešnému dňu sa tak nestalo.
 • Od 2.5.2017 je v platnosti nová Kolektívna zmluva 2017, ktorá je dohodnutá na obdobie do 31.3.2018. Aktuálne znenie KZ2017 nájdete u zástupcov zamestnancov a na stránke prevádzkových dokumentov VOÚ, a.s..

 • Od 10.2.2017 je v platnosti Kolektívna zmluva , ktorá je dohodnutá na obdobie do 31.3.2017. Dôvodom skrátenej platnosti KZ sú ešte prebiehajúce rokovania o zmenách v Mzdovom poriadku. Aktuálne znenie KZ2017 nájdete u zástupcov zamestnancov a na stránke prevádzkových dokumentov VOÚ, a.s..

 • 17.10.2016 sme začali kolektívne vyjednávanie o KZ pre rok 2017. V súlade s požiadavkami zamestnancov prednesenými na členskej schôdzi budú predmetom rokovania predovšetkým nedoriešené záležitosti rekondičných pobytov a materiálne a ochranné prostriedky zamestnancov. V súlade s platným znením aktuálnej KZ budú finančné požiadavky riešené na konci 1.štvrťroka 2017.

 • Dňa 30.6.2016 sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA - pozvánka a bližšie informácie

 • 17.3.2016 - z príležitosti voľby zástupcov zamestnancov do dozornej rady VOÚ a.s., žiadame záujemcov z radov odborových členov aby sa čo najskôr prihlásili/informovali u PhDr. Kováčovej suterén č. d. 10043, Tel.: kl. 700

 • 16.3.2016 - na stretnutí zástupcov zamestnancov s generálnou riaditeľkou, ktoré sa uskutočnilo na základe platnej KZ2016 sa dohodlo zvýšenie základnej zložky mzdy u všetkých nezdravotníckych zamestnancov o 4% s platnosťou od 1.4.2016

 • 16.3.2016 - na stretnutí zástupcov zamestnancov s generálnou riaditeľkou bolo dohodnuté nočné parkovanie v areali VOÚ a.s. v čase od 15:30 do 7:00. O ďalších detailoch Vás bude informovať zamestnávateľ.

 • 14.1.2016 - V platnosti je nová Kolektívna zmluva pre rok 2016. K dispozícii je zamestnancom u predsedu a podpredsedu odborovej organizácie a na stránke interných dokumentov VOÚ a.s..

 • V dňoch 4.12. a 7.12.2015 od 9,00 do 14,00 sa bude vydávať VIANOČNÝ PRÍSPEVOK PRE ČLENOV ZOO SZZaSS pri VOÚ a.s., ako aj MIKULÁŠSKE BALÍČKY PRE DETI ČLENOV, ktorí ich prihlásili. V priestoroch suterénu VOÚ (bývala miestnosť ústavnej psychologičky, chodba smerom k lekárni).
  Alikvotná čiastka bude vyplatená aj členom odhláseným, ako aj novovstúpeným.
  (V prípade nemožnosti osobného výberu príspevku v uvedené dni, budú akceptované aj splnomocnenia)

 • Vyzývame členov, ktorí si ešte neuplatnili PREPLATENIE LÍSTKOV VO VÝŠKE 20,- € za absolvovanie spoločensko-kultúrneho, alebo športového podujatia, aby tak učinili ešte pred koncom roka 2015, inak im nárok pre tento rok zaniká.

 • Dňa 15.10.2015 bolo dohodnuté medzi Asociáciou štátnych nemocníc SR a SOZZaSS neznižovanie výšky miezd po 1.1.2016. - bližšie informácie

 • Dňa 24.9.2015 sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA - pozvánka s bližšie informácie

 • apríl 2015 - na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou štátnych nemocníc SR a SOZZaSS (našou odborovou organizáciou) boli s účinnosťou NAJNESKÔR od 1.3.2015 zvýšené základné zložky mzdy u zamestnancov dotknutých zdravotníckych zariadení, okrem kategórie lekár a zubný lekár, o MINIMÁLNE 3%.
  U zamestnancov, u ktorých došlo k zvýšeniu základnej zložky mzdy EŠTE PRED 1.3.2015 (medzi 9.12.2014 a 1.3.2015) minimálne vo výške 3%, bolo toto zvýšenie už splnené k tomuto skoršiemu dátumu.

 • 15.1.2015 - Boli vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Ich úlohy vyplývajú z §19, §20 zákona č 124/2006 Z.z. a §240 Zákonníka práce. Zoznam týchto zamestnancov je na nástenke Odborovej organizácie a na nástenke na 4. poschodí.

 • 15.1.2015 - Máme v platnosti novú Kolektívnu zmluvu pre rok 2015. K dispozícii je zamestnancom u predsedu a podpredsedu odborovej organizácie.

 • 5.12.2014 - Ďakujeme Vám za vyzdvihnutie si nových členských preukazov. Uľahčí nám to evidenciu a prípravu nových akcií.

 • Október 2014 - OD TOHTO MESIACA VÁS NA TEJTO STRÁNKE BUDEME INFORMOVAŤ O ČINNOSTI OZ