Odborová organizácia je záujmová organizácia, ktorá je vytvorená predovšetkým k presadzovaniu a ochrane hospodárskych a sociálnych práv a záujmov jej členov.

Prečo byť členom odborov?

Vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom ťahá zamestnanec väčšinou za kratší koniec, pretože má v porovnaní so zamestnávateľom menej rovnocenných prostriedkov k presadeniu svojich záujmov. Jedným so spôsobov ako posilniť postavenie zamestnancov je zjednotenie v organizácii, ktorá bude zastupovať ich záujmy spoločne.

Odborová organizácia má legislatívnu oporu, ako jediná má právo viesť so zamestnávateľom kolektívne vyjednávanie, spolukontrolovať dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych predpisov.

"V jednote je sila!" platí aj v tomto prípade. Pri správnom a férovom fungovaní vzájomných vzťahov, može byť existencia odborovej organizácie výhodná aj pre zamestnávateľa.